دښځو تعلیم په اړوند د دوکتور فاروق اعظم یادښت

1 Views
rahimi
rahimi
12/23/22

د ښځینه وو د تعلیم بندیز تر دویم امر پورې ایا زموږ په ګټه دی که تاوان

Show more

0 Comments Sort By

No comments found