دملنګۍ ژوندونه

1 Views
rahimi
rahimi
02/15/23

وربه د نکړم د باشاه په بادشاهۍ ژوندونه
ډېر مې خوښیږی په والله د ملنګۍ ژوندونه

Show more

0 Comments Sort By

No comments found